Categorieën
...

Procedure voor het invullen van de SZV-STAGE: stapsgewijze instructie

Tot 2017 dienden organisaties en zakenmensen het RSV-1-rapport in bij de PFR, van waaruit de autoriteit gegevens over verzekerden ontving. Maar in 2017 werd het rapport geannuleerd en had het fonds problemen: de informatiebron die nodig was om de duur van de service te berekenen, was verloren. Hiertoe werd het SZV-STAGE-rapport ontwikkeld en geïmplementeerd met een voorbeeldvulling van 2017.

Het uiterlijk lijkt op een rapport dat naar het fonds is verzonden - SZV-M, maar bevat meer gedetailleerde informatie over elke werknemer.

Documenten annuleren elkaars acties niet: het pensioenfonds ontvangt immers op basis van maandelijkse informatie van SZV-M gegevens over werkende gepensioneerden om de permanente indexering van pensioenen te annuleren. Het nieuwe rapport is een bron van informatie geworden over de ervaring van elke werknemer, evenals over de omvang van de opgebouwde betalingen.

Als een jaarverslag begon het nieuwe formulier pas in 2018 te worden toegepast. Maar als de werknemer in 2017 besloot te stoppen, moest de organisatie SZV-STAZH aan hem overdragen.

Overweeg de basisprincipes van het invullen van de SPL-STAGE in het kader van dit artikel.

Algemene informatie

Het invullen van het SZV-STAZH-rapport heeft een aantal functies, maar het lijkt niet moeilijk als u de wettelijke documenten in deze vorm bestudeert.

Alle verzekeraars moeten gegevens verstrekken over de verzekerden die voor hen werken, zowel op basis van arbeidscontracten als GPC-overeenkomsten, uiterlijk op 1 maart van het jaar dat wordt berekend voor het rapportagejaar (clausule 2 van artikel 11 van de federale wet van 01.04.1996 nr. 27 FZ). Dit betekent dat in 2018 het SZV-STAZH-formulier, dat voor de verzekerde werknemers is ingevuld, uiterlijk op 01.03.2019 moet worden ingediend.

Tegelijkertijd moet het ОДВ-1-formulier worden toegevoegd aan de ingediende SZV-STAZH-formulieren, die werden gecombineerd tot een bundel van binnenkomende documenten.

czv lengte van servicemonster

Wie zou het moeten nemen?

Dit rapportageformulier is jaarlijks en wordt in de regel aan het einde van het jaar ingevuld. Er zijn uitzonderingen die hieronder worden besproken. Volgens de rapportagegegevens ontvangen de FIU-autoriteiten informatie over de werkperioden van werknemers, over de opbouw en betaling van verzekeringspremies.

De verplichting om dit meldingsformulier in te dienen is voorzien voor de volgende categorieën:

 • organisatie;
 • SP.

Er moet een rapport worden ingediend voor alle verzekerde werknemers die werken onder TD- of GPC-overeenkomsten.

Rapportformulier

Het SZV-STAZH-formulier is goedgekeurd bij besluit van de PFR-raad van bestuur van 11 januari 2017 nr. 3p. Het is een verzameling gegevens die zijn gegroepeerd in hoofdsecties, die hieronder wordt weergegeven.

Sectienummer

kenmerken

1

Informatie over de verzekeringnemer wordt weergegeven

2

Informatie over de rapportageperiode wordt weergegeven.

3

Weerspiegelde informatie over de arbeidsvoorwaarden van werknemers

4 en 5

Informatie over beoordeelde verzekeringspremies wordt weergegeven.

Hoe een rapport indienen?

Dit formulier moet, afhankelijk van het aantal verzekerden, in elektronische of papieren vorm bij de territoriale autoriteiten van de FIU worden ingediend. Als de waarde groter is dan 25 personen, wordt het rapport alleen in elektronische vorm ingediend.

Algemene ontwerpregels

De procedure voor het invullen van het rapport staat in bijlage 5 bij het besluit van de PFR-raad van bestuur van 6 december 2018 N 507p.

Bij het opstellen van het rapport is het noodzakelijk om de instructie te gebruiken, die uit twee delen bestaat: gemeenschappelijke vereisten en de procedure voor het invullen van de rapportformulieren.

De algemene regels voor het invullen van de SPL-STAGE worden hieronder weergegeven:

 • formulieren zijn gevuld met inkt, pen of computer gegenereerd zonder vlekken en vlekken. U kunt kleuren toepassen;
 • ondertekend door het management of een andere bevoegde persoon.
cv's anciënniteit invullen bij ontslag

Hoe in te vullen: de basis

In overeenstemming met de instructies voor het invullen van de SZV-STAGE, moet het rapport als volgt worden uitgegeven:

 • Sectie 1: "Informatie over de verzekeringnemer" bevat informatie over de verzekeringnemer (PFR, TIN, KPP, naam van de organisatie), type informatie en informatie.
 • Deel 2: "Rapportageperiode" moet het jaar "2018" aangeven.
 • Sectie 3 geeft informatie weer over de arbeidsvoorwaarden van werknemers, evenals over werknemers, die kunnen worden aangegeven in de overeenkomstige kolommen.

Over het algemeen moeten de volgende kolommen worden ingevuld:

 • Naam moet worden aangegeven in kolommen 2-4;
 • in kolom 5 van zijn SNILS;
 • in kolommen 6-7, de duur van het dienstverband;
 • en in kolom 11 - de code van de onbewerkte periode. Als een bepaalde werknemer perioden had waarin hij niet werkte, dan moet u in het formulier meerdere regels in volgorde invoeren: zonder de code in kolom 11 voor de periode waarin hij werkte, en met de juiste code voor de periode waarin hij niet werkte.

In dit geval moeten de volledige naam en achternamen van deze persoon slechts eenmaal worden ingevuld.

In het geval van verzekerden die werken op basis van de GPA, moet in kolom 11 "OVEREENKOMST" worden vermeld.

Kolommen 8-10, 12, 13 in het formulier kunnen worden ingevuld in situaties waarin de werknemer om een ​​of andere reden voortijdig met pensioen ging. De juiste codes voor het invullen van de aangegeven kolommen worden weergegeven in de Classifier, de bijlage bij de resolutie van het PFR-bestuur van 6 december 2017 nr. 507p.

Als de verzekerde op 31 december 2018 werd ontslagen, moet de datum in kolom 14 worden vermeld bij het invullen van de CAO-STAZH bij het afwijzen. In andere opties hoeft de kolom niet te worden ingevuld.

Deel 4 en 5 hoeven niet te worden ingevuld.

het formulier invullen

Tips om in te vullen

De onderstaande tabel toont de belangrijkste tips bij het invullen van het rapport.

criterium

helpen

tijd

Uiterlijk op 1.03.19

Wie huurt er?

Organisaties met ingehuurd personeel, individuele ondernemers.

Waar te nemen

Bedrijven - op de plaats van registratie, IP - op de woonplaats

Wie op te nemen in het rapport

Alle verzekerden die werkzaam zijn:

· Door TD;

· Volgens de GPA;

· Onder auteursrechtovereenkomsten.

Moet worden ingeleverd als er geen uitbetaling is

Je moet het toch opgeven

Is het nodig om werknemers die dit jaar al met pensioen zijn opnieuw op te nemen

Als in 2018 al een rapport werd ingediend met werknemers die met pensioen zijn gegaan, dan worden deze werknemers in de jaarlijkse vorm opnieuw weergegeven, ongeacht of ze op de werkplek bleven of niet

Als het IP geen activiteit had

Als de activiteit niet werd uitgevoerd en werknemers afwezig waren, wordt het rapport niet ingediend

De eigenaardigheid van het monster vullen SZV-STAZH bij ontslag

Bij het verlaten van het werk moet de werknemer een volledig pakket personeelsdocumenten ontvangen, inclusief een rapport.

Voorbeeld vullen cv's anciënniteit bij ontslag

Ontslag van een werknemer

De eigenaardigheid van het invullen van de SZV-STAZH bij het ontslag van een werknemer ligt in de verplichting van de werkgever op de dag van beëindiging van de TD om hem een ​​werkboek te verstrekken, evenals informatie over zijn inkomsten en ervaring. Het feit van de overdracht van dergelijke informatie moet worden bevestigd. Voor een voorbeeld van het invullen van de CPS-STAGE op het moment van ontslag, merken we op dat het noodzakelijk is om de ontvangst van het meldingsformulier in de handen van de werknemer te plaatsen. Dit merkteken wordt aangebracht op de kopie die bij de werkgever blijft.

Tijdens het ontslag van een werknemer is het invullen van het formulier een individueel proces. Een uittreksel uit het rapport kan aan de ontslagen persoon worden verstrekt, terwijl het origineel zelf naar de FIU wordt gestuurd. Bovendien moet de volgende informatie worden verstrekt:

 • Het rapport moet als bron worden vermeld;
 • de rapportageperiode is het jaar van ontslag;
 • tijdens de werkperiode wordt het begin en einde van het werk van de werknemer aangegeven.

De details van het invullen van het SZV-STAZH-formulier en het voorbeeld van het invullen wanneer de werknemer wordt ontslagen, zijn de volgende:

 • het is noodzakelijk om de werkperiode van de werknemer in te vullen;
 • kolom 14 hoeft niet te worden ingevuld;
 • paragrafen 4 en 5 ontbreken.

Verplichte documenten voor het ontslag van een werknemer zijn:

 • BCR-ervaring;
 • SCB-M;
 • salarisinformatie;
 • uittreksel uit hoofdstuk 3 van de berekening van verzekeringspremies;
 • werkboek;
 • 2-personenbelasting.
cv-formulier

Ongepland rapport

Het formulier kan niet alleen aan het einde van het jaar bij de FIU worden ingediend, maar ook ongepland, wat te wijten kan zijn aan de volgende situaties, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

De situatie

Indien aanwezig

Faillissementssituatie

Alvorens door de curator aan arbitrage te rapporteren

IP-liquidatie

Binnen 1 maand na de datum van het besluit tot liquidatie

Liquidatie van een organisatie

Binnen een maand na de datum van goedkeuring van de liquidatiebalans

Bij beëindiging van de status van advocaat

Bij het aanvragen van uitschrijving

Bij het scheiden van een organisatie van

Binnen een maand na de datum van goedkeuring van de overdracht

Bij een ander bedrijf

Uiterlijk op de dag van het verstrekken van informatie in het register

Wanneer een werknemer met pensioen gaat

Binnen 3 dagen na de datum van aanvraag van de werknemer

Invullen van de SZV-STAZH bij ontslag

Het wordt overgedragen aan de werknemer op de dag van zijn ontslag met een werkboek.

Op verzoek van een medewerker

Binnen 5 dagen na de behandelingsdatum

anciënniteit invullen bij ontslag van een werknemer

Inschrijfformulier melden

De verzekeringnemer kan een rapport op papier of in elektronische vorm indienen bij het FIU-kantoor wanneer aan de voorwaarde betreffende het aantal werknemers is voldaan.

Beperking ─ 25 personen:

 • als het aantal 25 is en deze limiet overschrijdt, heeft de verzekeraar geen keus: hij moet rapporteren over de TCS;
 • als het aantal gelijk is aan of kleiner is dan 24 personen, kan het rapport op een van deze manieren worden gepresenteerd.

De elektronische versie van het rapport moet worden ondertekend door een versterkt UKEP. Het papieren rapport moet worden ondertekend door het management en worden gecertificeerd door het zegel (indien beschikbaar voor de verzekerde).

Vorm samenstelling

Een algemeen beeld van het SZV-STAZH-formulier en een voorbeeld van vulling worden hieronder in de figuur gepresenteerd.

sv-ervaring invullen 4

De samenstelling van de secties is afhankelijk van het type informatie dat wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

Soort informatie

beschrijving

Sectie Samenstelling

eerste

Primaire verandering

Sectie 1,2,3

Pensioenopdracht

Om informatie in te dienen wanneer de verzekerde rekening moet houden met de informatie van het verslagjaar.

Alle 5 secties

complementair

Om informatie naar het originele formulier te sturen, als er fouten in waren.

Sectie 1,2,3

cvd anciënniteitsvulpatroon bij ontslag van een werknemer

Procedure voor het vullen van secties

De onderstaande tabel toont de basisprincipes van het invullen van het CPS-STAGE-formulier en de eerste drie hoofdsecties van het rapport.

sectie

vulling

1

Weerspiegeling van alle informatie over de werkgever - de verzekeraar, regnomer, TIN, KPP, naam

2

Geeft de rapportageperiode weer.

3

Een tabel bestaande uit 14 kolommen:

1. recordnummer;

2-4. Naam van de verzekerde;

5. SNILS;

6-7. arbeidsduur;

8. territoriale omstandigheden;

9. bijzondere voorwaarden;

10-11. basis voor het berekenen van de verzekeringsduur;

12-13. pensioenvoorwaarden vóór de vervaldag;

14. gegevens over ontslag.

Niet alle kolommen zijn ingevuld. Vaker 2,3,5,6,7. In andere kolommen worden indien nodig gegevens ingevoerd.

Informatie over de ervaring van de verzekerde kan worden ingevuld volgens de personeelsdocumentatie: bestellingen, urenstaat, werkboek, enz.

Bij het invullen van 3 secties moet rekening worden gehouden met de volgende procedure voor het invullen van het SZV-STAGE-formulier:

 • Naam wordt aangegeven in het nominatief geval;
 • voor elke persoon wordt een afzonderlijke regel toegewezen bij het invullen;
 • als de werknemer verschillende overeenkomsten heeft gesloten, worden zijn naam en SNILS eenmaal vermeld, en voor elke overeenkomst wordt de informatie in afzonderlijke regels getoond bij het specificeren van een speciale code;
 • in kolom 6 en 7 geven de perioden weer waarin de werknemer was geregistreerd, maar niet echt werkte (ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie, enz.). Speciale codes zijn aangegeven in kolom 11;
 • Kolom 14 kan alleen worden ingevuld voor degenen die zijn ontslagen op 31-12-2018.
invullen invulling opdracht anciënniteit

Stapsgewijze vulinstructie

De nieuwe procedure voor het genereren van rapporten houdt de volgende instructies in.

Stap 1. Geef het type informatie op.

Mogelijke soorten informatie: initieel, aanvullend, doel van het pensioen. Het is noodzakelijk om het symbool "X" in het gewenste veld te plaatsen.

Stap 2. Vul het eerste gedeelte in.

SZV-STAGE-vulmonster in stap 2:

 • PFR Regnomer;
 • INN;
 • CAT;
 • naam van bedrijf of individuele ondernemer.

Stap 3. Indicatie van de rapportageperiode

Het rapportagejaar is het jaar. In dit geval 2018.

Stap 4. Invullen van de informatie over de arbeidsvoorwaarden van de verzekerde.

Een voorbeeld van het vullen van de SZV-STAGE in stap 4:

 • in de eerste kolom het werknemersnummer vermelden;
 • van 2 tot 4 kolommen geven de naam aan;
 • in kolom 5 SNILS aangeven;
 • in 6 en 7 kolommen het begin en einde van de werkperiode van de werknemer;
 • in de kolommen 8 tot en met 13 aanvullende informatie aangeven in de aanwezigheid van functies in het werk.

Stap 5. Secties 4 en 5 invullen.

Secties 4 en 5 zijn voltooid wanneer een werknemer met pensioen gaat. Wanneer het type informatie "Bron" is, ontbreken deze secties.

Stap 6. Handtekening en stempel van de handleiding.

Basiscodes om 3 secties in te vullen

Veel informatie in het rapport wordt weerspiegeld in de vorm van speciale codes. Hieronder ziet u een voorbeeld van het invullen van de datacodes in de SZV-STAGE:

 • kolom 8: code van territoriale voorwaarden;
 • kolom 9: code van speciale voorwaarden;
 • kolom 10: code voor speciale ervaringsperioden;
 • kolom 11: codes van afwezigheid;
 • kolom 12: codes voor pensioenvoorwaarden vóór de vervaldag.

De aangegeven codes worden weergegeven in resolutie nr. 507p.

Geen rapportage

Het invullen van de CPS-STAGE en de procedure voor het invullen van nulrapportage beschrijft hoe dit rapport te genereren.

Wanneer individuele ondernemers, notarissen, advocaten, personen met de status van zelfstandige geen arbeidscontract hebben gesloten, is het niet nodig om een ​​rapport in te dienen.

Het komt erop neer dat elke medewerker altijd een manager heeft die tijdens de registratie op de kaart staat. Enerzijds, als er geen arbeidsovereenkomst met hem is ondertekend, is een rapport daarover niet vereist. Aan de andere kant, als een contract met hem wordt gesloten, maar er is geen activiteit, moet u een rapport indienen bij de FIU met alleen het hoofd. Tot op heden heeft het Pensioenfonds organisaties geen verklaring gegeven voor het indienen van een nulrapport.

Veranderingen sinds 2019

Sinds 2019 zijn er een aantal innovaties verschenen.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • in de nieuwe vorm is er geen rekwisieten "pagina", dat wil zeggen, het paginanummer wordt niet aangegeven;
 • er is geen herhaling van de regnomer, TIN en PPC. Gegevens kunnen slechts eenmaal worden gespecificeerd;
 • 8e kolom hoeft niet te worden gevuld als de 11e kolom de zorgverlofcode bevat;
 • kolom 14 bevat de datum van ontslag van de werknemer.

Grote rapportageboetes

De onderstaande tabel toont de belangrijkste soorten mogelijke boetes voor het rapport.

reden

Wie krijgt een boete?

som

Vertraging in deadlines, informatie met fouten

Op de kop, IP op de organisatie

500

Voor een papieren rapport in plaats van elektronisch

Op de kop, IP op de organisatie

1000

Bij niet-afgifte van een uittreksel aan de werknemer bij ontslag

Op het hoofd of SP

1000 tot 5000

Naar organisatie

30.000 tot 50.000

Automatiseringsfuncties

U kunt verschillende computerprogramma's gebruiken om een ​​rapportbank aan te maken. Maar de meest populaire zijn: 1C versie 8.3 en PUB.

In het programma 1C 8.3:

 • kies in het gedeelte 'Salaris' de indeling 'Verzekeringsrapportage';
 • het is noodzakelijk om op de knop "Formulier" te drukken en het gewenste formulier te kiezen;
 • selecteer een datum en periode;
 • markeer het type informatie;
 • vul het gedeelte voor werknemers in.

In het PUB-programma:

 • klik onmiddellijk op het SZV-STAZH-pictogram, voer informatie in over de verzekeringnemer, geef het type informatie en het jaar aan
 • voer alle gegevens over werknemers in.

Basisfouten en hun verwijdering

De tabel toont de belangrijkste mogelijke fouten bij het maken van het formulier en mogelijke oplossingen.

fout

Manieren om te elimineren

Heeft de werknemer niet in het formulier opgenomen

Dien een aanvullend rapportformulier in met ontbrekende gegevens

Ongeldige werknemersgegevens

Dien een aanvullend rapportformulier in met de gecorrigeerde gegevens

Er zijn fouten gevonden in de ervaring van een medewerker, voor wie een melding al is geaccepteerd

Dien een aanvullend rapportformulier in met de gecorrigeerde gegevens

Als u in het rapport een extra medewerker heeft aangegeven

Verzend een formulier met een annuleringsteken. Het bevat alleen een extra medewerker

Onder de vaak voorkomende fouten kunnen ook worden opgemerkt:

 • kolom 14 kan alleen worden ingevuld als de werknemer op 31 december 2017 ontslag heeft genomen;
 • de positie van een manager moet worden ingevuld;
 • verlof zonder betaling is geannuleerd sinds 2017;
 • anciënniteitsblokken met aanvullende informatie worden bovenaan de lijst weergegeven;
 • het aantal te verzekeren personen moet in alle rapporten overeenkomen.

conclusie

In het kader van dit artikel worden de basisprincipes van het invullen van de SPL-STAGE gepresenteerd.

Informatie over anciënniteit wordt niet langer in aanmerking genomen bij de berekening van verzekeringsbetalingen omdat kwesties met betrekking tot de berekening en betaling van betalingen aan de FIU momenteel worden gevolgd door de belastingdienst.

De belastingdienst hoeft geen gegevens te ontvangen over de ervaring van werknemers, maar de FIU heeft deze informatie nodig. Daarom is de verplichting om gegevens over ervaring te ontvangen voor dit fonds permanent. Het rapport wordt eenmaal per jaar in de vorm van SZV-STAZH ingediend. Over het algemeen is het noodzakelijk om het rapport voor 2018 in een nieuwe vorm in te dienen uiterlijk op 03/01/2019. Gelijktijdig met het EFA-1-rapport, dat bedoeld is om de aanvullende gegevens weer te geven die worden gepresenteerd in de vorm van het hoofdrapport over de werknemerservaring.


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting