Categorieën
...

Douane-exportprocedure: definitie en karakterisering

Douane-exportprocedure is een van de meest voorkomende regimes. Inkomsten hiervan worden opgenomen in de begroting van het land. Naarmate het handelsvolume in het buitenland toeneemt, neemt ook het werk van de douane toe. Daarom is deze informatie relevant.

Verbetering van de douaneregeling bij uitvoer

De essentie van export en balans

Het gedeelte van de betalingsbalans waar exportgegevens worden vermeld, wordt beschouwd als de handelsbalans. Als de export de import overtreft, spreken ze van een positief saldo, dat ook actief wordt genoemd. Anders is het saldo negatief of passief.

In ons land, een positieve handelsbalans. Verschillende factoren beïnvloeden de houding ten opzichte van het tekort of het overschot, die worden bepaald door de situatie in de wereld, kenmerken van de aard van zakelijke relaties, evenals het soortelijk gewicht en de kenmerken van de belangrijkste balansposten. Natuurlijke hulpbronnen, die actief naar het buitenland worden vervoerd, worden voornamelijk vanuit Rusland geëxporteerd. Volgens de statistieken groeit de export in dit segment alleen van jaar tot jaar.

Onder de douaneregeling van uitvoer worden goederen uitgevoerd buiten de EAEU en worden ze voor permanent verblijf buiten dit grondgebied gebruikt. Het bijzondere van export, waardoor het zich onderscheidt van andere douaneregelingen met betrekking tot export, is de uiteindelijke export.

De verantwoordelijkheid voor niet-naleving van de eisen en voorwaarden van de relevante procedure ligt bij de aangever.

Vereenvoudigde exportvoorwaarden

Personen die de goederen buiten het douanegebied onder de regeling tijdelijke uitvoer of verwerking hebben geplaatst, kunnen vervolgens onder de vastgestelde voorwaarden voor uitvoer kiezen. De aangever moet dus exportrechten betalen. Een overeenkomstige behoefte ontstaat vanaf het moment van registratie.

Met de volgende voorwaarden kunt u de goederen op een vereenvoudigde manier exporteren:

 • Vermindering en installatie van een volledige lijst van documenten voor plaatsing onder de juiste procedure van goederen die zijn vrijgesteld van exportbetalingen.
 • Verkorting van de tijd voor het verlenen van vergunningen voor het vrijgeven van goederen (die zijn vrijgesteld van exportbetalingen) tot 4 uur.
 • Weigering om gegevens in te dienen over de kosten van relevante goederen.
 • Vaststelling van een afzonderlijk belastingtarief voor douanetransacties die onafhankelijk zijn van de prijs van goederen.
Douane-exportprocedure toegestaan

Belastingvrijstelling en oplichters

De douaneregeling voor uitvoer begint op de dag waarop de goederen worden vrijgegeven en eindigt wanneer deze daadwerkelijk buiten de EAEU wordt uitgevoerd. Bij het exporteren van goederen en diensten waarin de belastingwetgeving voorziet, is er vrijstelling van btw en accijnzen. Bij verlies van goederen heeft de onderneming ook het recht om een ​​belastingvergoeding te ontvangen van 0%.

Oplichters proberen hier vaak gebruik van te maken. Voor dit doel worden de goederen voor uitvoer aangegeven, worden relevante documenten naar de inspectie gestuurd, inclusief een verzoek om terugbetaling van het btw-bedrag.Maar in feite kunnen de goederen slechts voor een bepaalde tijd worden geëxporteerd of helemaal niet naar het buitenland worden verzonden. Dergelijke acties worden door het Wetboek van Strafrecht als misdaden bestraft. Ze ondermijnen de basisprincipes van het functioneren van het land door het inkomen te verminderen, de uitvoering van sociale beschermingsmaatregelen te verstoren, salarissen te betalen aan staatspersoneel, enzovoort.

Douane controle

Wanneer goederen onder de regeling douane-uitvoer worden geplaatst, hebben de douaneautoriteiten het recht controle uit te oefenen. Het wordt begrepen als maatregelen, inclusief de toepassing van een risicobeheersysteem om te zorgen voor naleving van de wetten van de EAEU en elke staat afzonderlijk. Bij het uitvoeren van de controle laten douanebeambten zich leiden door het selectiviteitsbeginsel en zijn ze beperkt tot die formulieren die voldoende zijn om aan de wet te voldoen. In dit geval wordt een risicobeheersysteem gebruikt (kortweg RMS), waarmee u:

 • Focus op de belangrijkste werkgebieden en zorg voor een optimaal gebruik van middelen.
 • Om met succes wetsovertredingen te identificeren en te voorspellen.
 • Creëer gunstige voorwaarden voor deelnemers aan buitenlandse economische activiteiten die voldoen aan de douanewetgeving.
 • Verhoog de snelheid van goederen en voertuigen door de douane.
Inhoud van de douaneregeling uitvoer

Het concept van beperkingen en verboden

Een ruimte onder de douaneregeling voor de uitvoer van goederen mag alleen worden uitgevoerd onder voorbehoud van de beperkingen en verboden die tijdens de registratieperiode van toepassing zijn. Beperkingen en verboden - dit zijn maatregelen die worden toegepast met betrekking tot goederen die over de grens worden vervoerd, die van invloed zijn op de buitenlandse handel, exportcontrole, technische voorschriften, veterinaire, sanitaire en epidemiologische vereisten, quarantaine, fytosanitaire eisen, die zijn vastgelegd in verdragen van landen die lid zijn van de EAEU, evenals besluiten van de CCC .

Exportdefinitie

De douaneregeling uitvoer is toegestaan ​​mits strikte naleving van de wettelijke eisen. Export is alleen mogelijk na betaling van eventuele uitvoerrechten en andere betalingen.

Geëxporteerde goederen zijn goederen die worden geëxporteerd vanuit het land. Export is dus de export van zaken naar het buitenland, beide bedoeld voor externe handelsactiviteiten, en die behoren tot passagiers die naar het buitenland reizen. Deze goederen kunnen onderhevig zijn aan schendingen, beginnend bij het aanbieden ervan bij de douane en eindigend met export.

Goederen die worden uitgevoerd in het kader van de douaneregeling van uitvoer

Niet-tarifaire reguleringsmaatregelen

De douaneregeling uitvoer voorziet in de volgende niet-tarifaire reguleringsmaatregelen:

 • Hoeveelheidslimieten. Deze omvatten verboden en beperkingen om het tekort aan relevante goederen op de binnenlandse markt te voorkomen of te verminderen, evenals die welke belangrijk zijn voor deze markt.
 • Bepaalde soorten goederen worden onder licentie uitgevoerd.
 • Voor bepaalde goederen is douanetoezicht ingesteld.

Maatregelen met betrekking tot buitenlandse handelstransacties worden ingevoerd als deze:

 • Nodig om te voldoen aan de rechtsstaat of moraliteit.
 • Om de gezondheid en het leven van burgers te beschermen, evenals het milieu.
 • We hebben het over gouden of zilveren voorwerpen.
 • De bescherming van cultureel erfgoed en waarden moet worden gewaarborgd.
 • Om de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen.
 • Om voldoende materialen te leveren voor de maakindustrie, wanneer de prijs op een lager niveau wordt gehouden in vergelijking met de situatie in de wereld; om goederen te stabiliseren of te kopen en te distribueren in geval van een tekort.
 • Nodig om aan internationale verplichtingen te voldoen.
 • Zorgen voor naleving van internationale rechtshandelingen.
Voorwaarden voor het plaatsen van goederen onder de douaneregeling uitvoer

Speciale verboden en beperkingen

Als onderdeel van de douane-exportprocedure zijn er ook speciale verboden en beperkingen. Buitenlandse handel kan bijvoorbeeld worden beperkt tot maatregelen die nodig zijn voor de deelname van landen aan internationale sancties in overeenstemming met het Handvest van de VN.Naast deze maatregelen worden beperkingen gesteld aan de hoeveelheid goederen binnen de EAEU.

Goederen die worden uitgevoerd in het kader van de douaneregeling van uitvoer zijn dus opgenomen in een enkele lijst waarop beperkingen of verboden bij invoer of uitvoer door staten die lid zijn van de EAEU van toepassing zijn. Een enkele lijst wordt goedgekeurd door de Commissie. De volgende items zijn verboden voor export:

 • Informatie over verschillende informatiedragers die verboden zijn voor invoer op het grondgebied van de douane-unie.
 • Hout, oud papier, karton.
 • Wapens voor civiel en officieel gebruik, evenals de onderdelen en cartridges.

De volgende items zijn beperkt voor export:

 • Gevaarlijk afval dat beperkt is tot vervoer door de douane.
 • Collectibles gerelateerd aan paleontologie en mineralogie.
 • Geneeskrachtige planten, zaden en wilde vruchten.
 • Levende wilde dieren en individuele planten.
 • Vertegenwoordigers van wilde flora en fauna die bedreigd zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de handel in bepaalde soorten flora en fauna.
 • Zeldzame soorten wilde dieren en planten, evenals hun delen en afgeleiden.
 • Metalen en stenen gerelateerd aan kostbaar.
 • Metalen, afval en schroot met betrekking tot kostbare ertsen en concentraten, grondstoffen die deze metalen bevatten.
 • Afzonderlijke mineralen, zoals topaas of amethist.
 • Geneesmiddelen, psychotrope geneesmiddelen en hun voorlopers, waarvan de verplaatsing wordt uitgevoerd op basis van een vergunning.
 • Speciale technische uitrusting voor geheime informatie.
 • Culturele waarden, documentair bewijs van archieven.
 • Menselijke weefsels en organen, bloed en zijn componenten.
 • Wapens bedoeld voor officieel en civiel gebruik, inclusief de afzonderlijke onderdelen en patronen.
 • Informatie over de ondergrond.

De voorwaarden om goederen onder de douaneregeling van uitvoer te plaatsen, omvatten dus de naleving van de huidige beperkingen en verboden die van toepassing zijn op de uitvoer van bepaalde soorten goederen. In verband hiermee is de organisatie van douanecontrole noodzakelijk.

Ruimte voor douane-exportprocedures

Vormen van controle

We hebben hierboven al vermeld dat douanecontrole de belangrijkste richting is om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten van externe economische regelgeving, evenals de bescherming van economische belangen in het land. Maar welke vormen van controle kunnen douanebeambten toepassen:

 • Verificatie van informatie en documenten, een boekhoudsysteem voor goederen en rapportage.
 • Inspectie, inspectie, observatie, verificatie van markeringen met onderscheidende identificatiemerken, inspectie van gebouwen, persoonlijke inspectie, boekhouding van goederen.
 • Mondeling interviewen.
 • Uitleg krijgen.

Risicobeheersysteem

RMS werd pas in 2003 geïntroduceerd. Het definieert de belangrijkste aspecten van controle- en risicobeheerssysteem. De invoering van nieuwe beginselen heeft bijgedragen tot de verbetering van de exportdouaneprocedure, die de economische situatie van de douane en de staat als geheel positief heeft beïnvloed. Het gebruik van een risicominimalisatie-mechanisme verhoogde de stroom van douanebetalingen naar de begroting van het land.

De doelen voor het gebruik van dit systeem zijn onder meer:

 • Zorgen voor douanebescherming van de nationale veiligheid, alsmede voor de volksgezondheid en het leven, milieubescherming.
 • Focus op risicovolle gebieden en zorgen voor een optimaal gebruik van middelen.
 • De identificatie, prognose en preventie van inbreuken op de huidige wetgeving, die het meest voorkomen, houden verband met het ontduiken van douanebetalingen, die de EAEU-concurrentie ondermijnen en ook de uitvoering van douaneactiviteiten versnellen.

Douaneautoriteiten verzamelen, verwerken en analyseren voortdurend relevante informatie om hun werk verder te verbeteren.

Douane-exportprocedure biedt

conclusie

Export is een veel voorkomende procedure bij de douane. De inhoud van de douaneregeling uitvoer wordt gekenmerkt door een aantal kenmerken die deze onderscheiden van andere regimes, waarvan de belangrijkste de definitieve uitvoer is.Enerzijds zijn er voorwaarden die de procedure vereenvoudigen, en anderzijds verboden en beperkingen die dit proces bemoeilijken of onmogelijk maken.


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting